محصولات صنعتی کاشی مرجان
  • slidebg1
    Nublado
  • slidebg1
    Oxide
  • slidebg1
    Bergamo

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات کسب شده توسط شرکت کاشی مرجان

صادر کننده نمونه استان اصفهان 1396

جایزه ملی تعالی سازمانی1396

صادر کننده نمونه استان اصفهان1389

صادر کننده نمونه استان اصفهان 1388

صادر کننده نمونه کشوری 1379

واحد نمونه صنعت استان اصفهان 1396

واحد نمونه صنعت استان اصفهان1397

جشنواره تولید ملی -افتخار ملی 1397

صادر کننده نمونه استان اصفهان1396

صادر کننده ممتاز استان اصفهان 1398

جشنواره تولید ملی -افتخار ملی 1398